کم‌ترین؟

بزرگ‌ترین؟

داریم مگه؟!

نداریم، از اون‌جا که من کلن با مفهوم بی‌نهایت، چه مثبت، چه منفی، مشکل دارم، پس حالیم نم‌شه چی می‌گی... منبع : مشکات |به‌ترین هدیه
برچسب ها : خوشی